Verkoston TOP 5 hyödyt yritykselle

”On se hullua, että tarvittiin Hollannista joku Jens puhumaan meille, että ymmärrettiin naapureiden kanssa ryhtyä suunnittelemaan yhteistyötä!”

Kiertomaa Oy:n ympäristögeologi Tiia Isotalo listaa viisi painavinta hyötyä, jotka yritys saa toimimalla tiiviisti osana verkostoa. Topinpuiston Kiertotalousverkosto kutsui design educator Jens Gijbelsin vetämään yrityksille kiertotalousaiheisen sparrauksen, jonka tavoitteena oli yhteistyön lisääminen verkoston toimijoiden välillä. Sparrauspäivää vietettiin tammikuun lopulla Vierailukeskus Kahmarissa, Turussa.

Soitin Tiialle ja kysyin kokemuksia iltapäivän koulutuksesta. Kouluttaja oli ollut innostava ja tehokas, ottanut osallistujiin kontaktin ja tilanteen haltuun nopeasti, niin että muutamaan tuntiin saatiin todella intensiivistä työskentelyä. Tiia kertoo oppineensa ryhmätöiden kautta, kuinka laaja Topinpuiston verkosto oikeasti onkaan, ja hänet yllätti, kuinka monta yritystä ja organisaatiota siihen kuuluu. Keskustelimme siitä, kuinka verkostossa voi hyvin olla samaan aikaan tiiviisti ”sisäkehällä” toimivia yrityksiä ja yhteisöjä sekä väljemmin ”kuulolla” pysytteleviä toimijoita, ja kuinka ajoittain ja tilannesidonnaisesti roolit ja sitoutumisen aste voivat vaihdella. Laajenemista ei kannata pelätä, vaan moninaisuudesta ja joustavuudesta on kaikille etua.

Jens Gijbelsin sparrauksessa jumpattiin Post-it-lapuista ja langanpätkistä muodostetun hämähäkki-henkisen työkalun kautta verkoston rakennetta ja rooleja: kenet kaikki minä tunnen? Kuka on yhteys näiden kahden toimijan välillä? Kenen kanssa yhteistyö on jo nyt aktiivista, kenen kanssa meidän olisi hyödyllistä tiivistää suhteita jatkossa? Tiian mielestä iltapäivän tärkeintä antia oli se, että tuli katsoneeksi oman yrityksen sidosryhmiä uusin silmin, ja havahtui huomaamaan Topinpuiston synnyttämien yhteyksien merkityksen ja mahdollisuudet. Tiian mukaan työskentelytavan etuna oli, että oivallus syntyi omassa päässä: kun itse hahmotteli yhteydet ja pohti niiden merkityksiä, ymmärsi myös hyödyt, joita verkostosta on mahdollista saada.

Kysyin, mitä kuuluminen Topinpuiston verkostoon sitten merkitsee Kiertomaalle – missä asioissa yhteistyöstä on hyötyä? Tässä Tiian Top 5:

1. Myynnin ja markkinoinnin kanava

Kiertomaa on uusi yritys, joka on vasta aloittanut tuotantoaan ja etsii uusia asiakkaita. Messujen ja maksettujen mainosten lisäksi on hyvä huomata myös naapurit ja heidän verkostonsa. Kun suhteet lähimpiin yhteistyökumppaneihin ovat aktiiviset, löytyy verkoston kautta suosittelijoita ja kontakteja eteenpäin, välillä myös suoraan tilauksia. Kiertotalouden perustana oleva teollisen ekologian malli toteutuu kirkkaana Kiertomaan liiketoiminnassa: toisen sivuvirta on toisen raaka-aine. Oleellista on tarpeiden kohtaaminen, ja tässä verkosto on erinomainen tuki.

2. Tuotekehitysyhteistyö

”Meil on jotain, noil on jotain ja kolmannella jotain, ja sitten vähän lisätään sitä ja tätä…” Tiia kuvailee kokemuksiaan toimivasta yhteistyöstä, jossa uusien tuotteiden tai liiketoimintamallien synnyttäminen on onnistunut yhdistämällä useamman toimijan materiaaleja ja osaamista. Nyt työn alla ovat esimerkiksi tuhkien käsittelyn uudet ratkaisut, joita työstetään yhteisponnistuksena alkavassa kokeilussa.

3. Yritysvastuu

Tiialle tärkeää on myös oman yhtiön tulostavoitteita laajempi, globaali näkökulma. Verkostossa työstetään aidosti merkityksellisiä kiertotalouden ratkaisuja, joita kukaan toimija ei pysty yksin toteuttamaan. Osallistuminen yhteiseen kehitystyöhön ympäristöhaasteiden selättämiseksi on yritykselle mahdollisuus kantaa yhteiskuntavastuuta, ja samalla kertoa asiasta läpinäkyvästi sidosryhmille.

4. Tiedon tuottaminen

Topinpuiston verkostossa ovat tiivisti mukana myös seudun korkeakoulut ja yliopistot, mikä tuo yrityksille arvokkaan lisäresurssin ja väylän uuden tiedon lähteille. Erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia voidaan toteuttaa opinnäytetöinä, kurssitehtävinä, yhteisten hankkeiden työpaketteina tai luonnollisesti myös tilaustöinä. Verkoston suhteet helpottavat tarpeellisen tiedon kokoamisessa ja rohkaisevat avoimuuteen.

5. Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen

Erittäin keskeisenä verkoston tehtävänä (sillä oikeasti nämä eivät olleet tärkeysjärjestyksessä, TOP 5 otsikoinnin tarkoitus oli houkutella sinut lukemaan juttu 🙂 ) Tiia pitää tiedon jakamista, mikä mahdollistuu verkoston kautta. Tiedon avointa jakamista tarvitaan niin yrityksen sisällä ja läheisten sidosryhmien kesken, kuin myös laajemmin yhteiskunnassa. Päätösten tulee perustua oikeaan, tutkittuun tietoon, jota on jo nyt valtavasti saatavilla, mutta sitä hyödynnetään aivan liian vähän. Maa-ainesten ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi jatkossa tarvitaan tiedon tuomista yritysten ja päättäjien käyttöön.

*

Tiialle jäi sparrauspäivästä nälkä jatkaa: yhteistyötä Topinpuiston toimijoiden kesken täytyy syventää! ”Verkostot ovat nykypäivän liiketoiminnassa ja erityisesti kiertotalouden kehittämisessä elintärkeitä, ilman niitä eivät asiat onnistu! Vanhemmat gubbet ei sitä välttämättä vielä ymmärrä, nuoremmille verkostomainen työskentely on luontevampaa.”

Sparrauspäivässä sovittiin yhteistyön jatkosta. Kiertomaa vierailee naapurissa Lounais-Suomen Jätehuollossa esittelemässä toimintaansa, ja tulee mukaan seuraavaan Topinpuistopäivään 9.4. keskustelemaan yhteistyötarpeistaan ja -ideoistaan verkoston kanssa.


Topinpuisto on kiertotalouden arvoketjuja kehittävä yhteistyöverkosto ja kiertotalouskeskus lounaisessa Suomessa. Kiertotaloussparraus -koulutuspäivä toteutettiin 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen tuella.