Topinpuisto

 

6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut

Toteutusaika: 4/2020 – 12/2021

Ohjelma: Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6aika-strategia.

Verkkosivut: circhubs.fi

Hankepartnerit:Pääkoordinaattorina toimii Turun kaupunki. Osatoteuttajia ovat Business Tampere Oy, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Tampereen Yliopisto ja Vantaan kaupunki.

Rahoitus: 6aika-strategiaa ja sen kiertotaloushankkeet rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Tavoitteet:

1. Auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja.

Hankkeessa mahdollistetaan yrityksien ratkaisujen testaaminen ja pilotoinnit kiertotalouskeskuksien alueilla ja niiden arvoketjuissa tai yritysten omissa teollisissa prosesseissaan. Ratkaisuja tarkastellaan sekä ilmaston että liiketoiminnan näkökulmasta.

2. Luoda skaalautuva hiilitiekartta yritysalueille.

Hiilitiekartta on toimenpidesuunnitelma, jonka avulla selvitetään materiaalivirtojen ja arvoketjujen sekä niihin liittyvien luonnollisten yritysverkostojen keskeiset päästölähteet ja hiilensidonnan potentiaali. Hiilitiekartan avulla tunnistetaan teollisten yritysalueiden materiaaliin, sivuvirtoihin, logistiikkaan ja prosessointiin liittyvät päästöt ja hiilinielut, luodaan päästötavoitteet ja rakennetaan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

3. Luoda kansainvälisesti kiinnostava malli ja referenssikohde ilmastopositiivisesta yritysalueesta.

Hankkeessa määritellään yksinkertainen ja luotettava tapa arvioida arvoketjujen ilmastotasetta ja luodaan paikallinen päästökompensaation yhteistyömalli. Hankkeessa testataan uutta teknologiaa, kuten esimerkiksi HTL- teknologiaa kiertotalouskeskusten haastavien jakeiden muokkaamiseen.

Ilmastopositiivisen yritysalueen mallin muodostavat hankkeen aikana tunnistetut ja toteutetut hyvät käytännöt, kuten alue- ja yrityskohtaiset kokeilut, päästövähennystoimet, hiilinielu- ja kompensaatiotoimet sekä hiilikarttatyöskentelyssä tunnistetut tulevaisuudennäkymät ja kehityskohteet. Tätä toimintamallia voi jatkossa skaalata ja kopioida muihin kiertotalouskeskuksiin ja ekoteollisuuskeskittymiin.

Tarkempi sisältö: 

Hankkeessa määritellään kiertotalouskeskusten ja merkittäväksi tunnistettujen yritysten keskeisimmät päästöjä aiheuttavat lähteet, kuten maisemoitavat jätteiden loppusijoitusalueet, materiaalivirrat, energiankulutus, teolliset prosessit ja logistiikka. Samoin tunnistetaan potentiaaliset hiilinielukohteet. Hankkeessa suunnitellaan päästölähteiden seuranta, simulointi ja visualisointi. Keskeisille prosesseille ja materiaalivirroille laaditaan yrityksille, kiertotalouskeskuksille ja muille yritysalueille kopioitavissa ja skaalattavissa olevat päästölaskentamallit.

Keskeisimpien päästölähteiden ja yritysten omien kehityskohteiden määrittämisen jälkeen tunnistetaan keskeiset älykkäät ratkaisut, yhteistyökumppanit, teknologiat ja toimintamallit, joiden avulla kiertotalouskeskukset ja yritysten muodostamat arvoketjut voivat päästä ilmastopositiiviseen yhteisvaikutukseen.

Ratkaisujen löytämiseksi järjestetään lisäksi avoimia tapahtumia kuten työpajoja tai haastekilpailuja, joihin kutsutaan alueiden keskeiset yritykset ja toimijat (kaupungit, yliopistot ja korkeakoulut) kehittämään ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Parhaita toimintamalleja kokeillaan ja pilotoidaan yritysten kanssa hankkeen aikana. Kokeilut rahoitetaan pääosin kokeilupalveluhankintamallilla. Kokeilujen pohjalta tunnistetaan käyttöönotettavat älykkäät toimintamallit ja ratkaisut.

Lisätietoja:

circhubs.fi

6Aika – kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöstrategia